لاله هــــــــــای زاگــــــــــــــــرس

یـــــــــــــــــــــــــادواره 3000شهید استـــــــــــان ایـــــــــــلام

زندگی نامه شهدایی که نام آنها با (الف - آ ) شروع شده است

نام: آزاد                            نام خانوادگی: دهگردی

نام پدر: شیخ علی                تحصیلات: دبیرستان

محل تولد: روستای بانویزه      محل شهادت: ششدار

تاریخ تولد: 1344                 تاریخ شهادت: 8/12/1360

 

نام: آزاد                            نام خانوادگی: محمدی

نام پدر: باباعلی                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: کارزان                محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 1/4/1354           تاریخ شهادت: 2/11/1378

 

 نام: آزاد                            نام خانوادگی: شیری

نام پدر: رجب                    تحصیلات:

محل تولد: میشخاص           محل شهادت: قلاویزان

تاریخ تولد: 1345               تاریخ شهادت: 6/2/1366

 

نام: آصف                          نام خانوادگی: فتاحی

نام پدر: بسطام بگ              تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: زنگوان               محل شهادت: شاخ شمیران

تاریخ تولد: 1344                تاریخ شهادت: 29/12/66

 

نام: آقا محمد                     نام خانوادگی: کمری

نام پدر: علگه                     تحصیلات: ---

محل تولد: پا قلعه                محل شهادت: فرخ آباد مهران

تاریخ تولد:20/7/1306          تاریخ شهادت: 7/10/1363

  

نام: آقا جان                       نام خانوادگی: صادقی

نام پدر: الماس                    تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: چوار                  محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 1/1/1310           تاریخ شهادت: 6/11/1359

 

 نام: احترام                         نام خانوادگی: قاسمی

نام پدر:  کیخسرو                تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: صالح آباد            محل شهادت : روستای ماربره

تاریخ تولد: 1/1/1349           تاریخ شهادت: 19/12/1363

  

نام: احمد                          نام خانوادگی: تارات

نام پدر: محمد                    تحصیلات: ---

محل تولد: ملکشاهی            محل شهادت: چنگوله

تاریخ تولد: 9/6/1333          تاریخ شهادت: 30/11/1362

  

نام: احمد                          نام خانوادگی: برازنده

نام پدر: فرامرز                    تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: ایلام                 محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1/1/1325          تاریخ شهادت: 11/9/1359

  

نام: احمد                          نام خانوادگی: باقری

نام پدر: شا محمد                تحصیلات: ---

محل تولد: شیروان              محل شهادت: شیروان

تاریخ تولد: 10/3/1334         تاریخ شهادت: 29/7/1365

 

نام: احمد                          نام خانوادگی: نریمانی

نام پدر: محمدخان               تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: مهران                محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 9/2/1325         تاریخ شهادت: 2/7/1359

  

نام: احمد                          نام خانوادگی: صیدی

نام پدر: رستم                     تحصیلات:---

محل تولد: نادرآباد               محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1319                تاریخ شهادت: 9/5/62

 

نام: احمد                          نام خانوادگی: فيلي

نام پدر:شاکر                      تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: عراق

تاریخ تولد: 1345                تاریخ شهادت: 1359

 

نام: احمد بگ                    نام خانوادگی: مهدی بیگی

نام پدر: محسن بیگ            تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: عالی بیگی          محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 10/4/1300        تاریخ شهادت: 11/3/1364

  

نام: احمد                           نام خانوادگی: مهدی زاده

نام پدر: مهدی کرم               تحصیلات:---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 1300                 تاریخ شهادت:  23/10/1359

  

نام: امین                         نام خانوادگی: موسوی نسب

نام پدر: عبدالحسین              تحصیلات: ---

محل تولد:                        محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: ---                 تاریخ شهادت:  3/1/1360

 

 نام: اسماعیل                     نام خانوادگی: اعظمی

نام پدر: صفرخان               تحصیلات: راهنمایی

محل تولد:                        محل شهادت: چنگوله

تاریخ تولد: 1346               تاریخ شهادت: 1365

 

نام: الیاس                         نام خانوادگی: عباس زاده

نام پدر: علی عسکر             تحصیلات: دیپلم

محل تولد: قجر                  محل شهادت: میمک- بر اثر انفجار مین

تاریخ تولد: 1345               تاریخ شهادت: 28/10/1389

 

نام: اسداله                        نام خانوادگی: نوروزآبادیان

نام پدر: حسین                   تحصیلات: دیپلم

محل تولد: ایلام                 محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1348                تاریخ شهادت: 26/4/1367

 

نام: احمد                          نام خانوادگی: ویسمرادی

نام پدر: توفیق                    تحصیلات: دوم راهنمایی

محل تولد: چرداول               محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 2/6/1343          تاریخ شهادت: 29/3/1367

  

 

نام:  احسان                      نام خانوادگی: مؤمنی

نام پدر: عیسی                   تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                 محل شهادت : ایلام

تاریخ تولد: 5/11/1358        تاریخ شهادت: 15/3/1361

  

نام: اسماعیل                     نام خانوادگی: قنبري

نام پدر: ابراهیم                  تحصیلات: ---

محل تولد: میش خاص         محل شهادت: کنجانچم

تاریخ تولد: 1344               تاریخ شهادت: 13/1/75

 

 

نام:  ابراهیم                      نام خانوادگی: کاظمی

نام پدر:  بهمن                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: شيروان چرداول    محل شهادت : چنگوله

تاریخ تولد: 9/10/1332        تاریخ شهادت:  5/9/63

 

نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: میرزابیگی

نام پدر: حیدر                     تحصیلات: ---

محل تولد: کارزان               محل شهادت: ایلام - بمباران

تاریخ تولد: 1/7/1357          تاریخ شهادت: 1360

 

 نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: حیدر                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد:                       محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1337              تاریخ شهادت: 8/11/1361

 

نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: نامور

نام پدر: نور علی                 تحصیلات: ---

محل تولد: محمودآباد           محل شهادت : مهران

تاریخ تولد: 3/5/1329          تاریخ شهادت: 24/4/1360

 

نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: محمد زاده

نام پدر: خیدان                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: صالح آباد            محل شهادت : مهران

تاریخ تولد: 1/7/1350          تاریخ شهادت: 23/5/1370

 

نام: احمد                          نام خانوادگی: محمدی

نام پدر: هاشم                    تحصیلات: ---

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 15/2/1312        تاریخ شهادت: 1/1/1364

 

 

 نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: محمدیان

نام پدر: امیر                      تحصیلات: سواد قرآنی

محل تولد: نصرآباد              محل شهادت : مفقودالاثر

تاریخ تولد: 1310                تاریخ شهادت: ---

 

 نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: ملکشاهی

نام پدر:  جمعه                   تحصیلات: ---

محل تولد:                       محل شهادت : عراق

تاریخ تولد: 1333                تاریخ شهادت:  1359

 

نام: احمد                         نام خانوادگی: مالمیر

نام پدر: صدراله                  تحصیلات: دیپلم

محل تولد: تویسرکان           محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 1331               تاریخ شهادت: 28/4/61

 

نام: احمد                          نام خانوادگی: غیاثی

نام پدر: پرویز خان               تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: کوت عراق          محل شهادت: ایلام- بمباران

تاریخ تولد: 1347                تاریخ شهادت: 15/3/1361

  

نام: احمد                          نام خانوادگی: کرمی

نام پدر: پنجشنبه                 تحصیلات: فوق دیپلم

محل تولد: چوار                  محل شهادت: بازی دراز

تاریخ تولد: 12/7/1332         تاریخ شهادت: 9/4/1360

 

نام: اسداله                        نام خانوادگی: کرمی

نام پدر: محمد کریم             تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: ایلام                 محل شهادت: تنگ چزابه

تاریخ تولد: 1340                تاریخ شهادت: 2/12/1360

 

 نام: احمد                         نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: هاشم                    تحصیلات: ---

محل تولد: شیروان             محل شهاد ت: میمک – انفجار مین

تاریخ تولد:1344                 تاریخ شهادت: 14/11/1374

  

نام: احمد                         نام خانوادگی: اسدی نیا

نام پدر: عبدالرضا               تحصیلات: ---

محل تولد: ملکشاهی            محل شهاد ت: چنگوله

تاریخ تولد: 10/10/1328      تاریخ شهادت: 20/1/1364

  

 نام: احمد                         نام خانوادگی: آفاق

نام پدر: یارمحمد                تحصیلات: متوسطه

محل تولد: مهران               محل شهاد ت: چنگوله

تاریخ تولد: 31/3/1324         تاریخ شهادت: 1363

 

نام: احمد                           نام خانوادگی: صیادی

نام پدر: اسد                        تحصیلات: ---

محل تولد: سرتنگ بیجار        محل شهادت: صالح آباد

تاریخ تولد: 1322                 تاریخ شهادت: 1369

 

نام: احمد                         نام خانوادگی: امیرخانی

نام پدر: شیخ علی               تحصیلات:---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: شوش

تاریخ تولد: 1340                 تاریخ شهادت: 28/12/1361

  

نام: اسکندر                        نام خانوادگی: انوری

نام پدر: اسد                      تحصیلات: متوسطه

محل تولد: چوار                  محل شهادت: شاخ شمیران

تاریخ تولد: 1330                تاریخ شهادت: 23/12/1366

  

 نام: احمد                          نام خانوادگی: باباخانی

نام پدر: محمد                   تحصیلات: ---

محل تولد: میشخاص           محل شهادت: انفجار مین

تاریخ تولد: 1338               تاریخ شهادت: 1384

 

نام: اسد                          نام خانوادگی: بسطامی

نام پدر: احمد                     تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 5/1/1320          تاریخ شهادت: 1/8/1363

 

نام: اسدا...                        نام خانوادگی: شیرخانی

نام پدر: فتح ا...                  تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 10/4/1329         تاریخ شهادت: 13/3/1357

 

نام : اسداله                        نام خانوادگی: رسولوندى

نام پدر :شمس اله                تحصیلات: دیپلم

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: جبهه کرخه نور

تاریخ تولد:5/5/1339            تاریخ شهادت: 12/6/1360

  

 نام: اسداله                         نام خانوادگی: رضاپسند

نام پدر: فتاح خان                تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام - بمباران

تاریخ تولد: ---                  تاریخ شهادت: 25/11/62

  

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: بیگلریان

نام پدر: اسکندر                  تحصیلات: متوسطه

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1344                تاریخ شهادت: 25/10/1359

  

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: خرمروز

نام پدر: مرغزار                  تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام - بمباران

تاریخ تولد: 1/6/1305           تاریخ شهادت: 22/10/1365

 

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: شاکه زاده

نام پدر: نور محمد                تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: میشخاص            محل شهادت : صالح آباد

تاریخ تولد:  1336                تاریخ شهادت: 17/8/63

 

 نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: شمس الهی

نام پدر:  نوری                    تحصیلات: ---

محل تولد:  بغداد                 محل شهادت : عراق

تاریخ تولد:---                   تاریخ شهادت:  1359

 

نام: اسماعیل                      نام خانوادگی: شنبه ای

نام پدر: فتح الله                   تحصیلات: دیپلم

محل تولد: عراق                  محل شهادت: عراق

تاریخ تولد: ---                 تاریخ شهادت: 1359

 

نام: اسماعیل                      نام خانوادگی: فرشته

نام پدر: ابراهیم                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: عراق                  محل شهادت: زندان ابوغریب

تاریخ تولد: 1337                تاریخ شهادت: ---

 

نام: اصغر                          نام خانوادگی: شوهاني

نام پدر: علی اکبر                تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: شیروان              محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 1334               تاریخ شهادت: 5/3/64

  

 نام: احمد                          نام خانوادگی: رحیمی

نام پدر: قاسم                     تحصیلات: دیپلم

محل تولد: قجر                  محل شهادت: کردستان

تاریخ تولد: 1341                تاریخ شهادت: 23/12/1366

 

نام: احمد                         نام خانوادگی: پاسپوس

نام پدر: بارانی                  تحصیلات: ---

محل تولد: دره شهر             محل شهادت: گره شیر

تاریخ تولد: 1/10/1345         تاریخ شهادت: 28/2/1362

 

نام: اقبال                          نام خانوادگی: صادقخاني

نام پدر: حشمت                  تحصیلات: دبیرستان

محل تولد: زنگوان               محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 9/4/1351           تاریخ شهادت: 29/3/1367

 

 

نام: اقبال                          نام خانوادگی: پورشبيبي

نام پدر: علی                      تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: مهران                محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1325                تاریخ شهادت: 8/5/1362

  

 

نام: اسفندیار                      نام خانوادگی: بارکی

نام پدر: ابراهیم                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: چالسرا                محل شهادت: سرنی– انفجار مین

تاریخ تولد: 13/3/1361         تاریخ شهادت: 9/1/1373

 

نام: اردشیر                        نام خانوادگی: ايدي زاده

نام پدر: محمد                    تحصیلات: دیپلم

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 21/1/1345         تاریخ شهادت: ---

 

نام: ا...                            نام خانوادگی: خضروندی

نام پدر: قنبربگ                تحصیلات: ---

محل تولد: کارزان               محل شهادت: جراحات دوران اسارت

تاریخ تولد: 1306              تاریخ شهادت:15/10/1374

 

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: داراب زاده

نام پدر: مصیب                   تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام - بمباران

تاریخ تولد: 1/3/1334           تاریخ شهادت: 22/10/1365

 

نام: اله یار                         نام خانوادگی: جعفری

نام پدر: میرزابیگ               تحصیلات: ---

محل تولد: چوار                  محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 5/9/1321          تاریخ شهادت: 9/11/1378

 

 نام: ارغوان                        نام خانوادگی: جوادآبادیان

نام پدر: امیر                     تحصیلات: ---

محل تولد: دره شهر             محل شهادت: کرمان – سانحه رانندگی

تاریخ تولد: 1349               تاریخ شهادت: 1/6/1370

 

 

نام: اسفندیار                      نام خانوادگی: چنانی

نام پدر: برخش                  تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 28/12/1348       تاریخ شهادت: 4/12/1369

 

 


نام: انتظار                          نام خانوادگی: فیلی

نام پدر: علی محمد               تحصیلات: دوم دبیرستان

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 1/2/1344            تاریخ شهادت: 1/1/1364

  

نام: امیر                           نام خانوادگی: مرادی

نام پدر: نورمراد                  تحصیلات: سوم راهنمایی

محل تولد: بدره- عراق         محل شهادت: عراق- بدست رژیم بعث

تاریخ تولد: 1314                تاریخ شهادت: 1359

  نام: امجد                          نام خانوادگی: سرحدی

نام پدر: حسن                     تحصیلات: ---

محل تولد: بغداد                  محل شهادت: عراق

تاریخ تولد: 1/1/1340           تاریخ شهادت: ---

 

نام: ایوب                          نام خانوادگی: ولدبیگی

نام پدر: محمد                    تحصیلات: دوم دبیرستان

محل تولد: هرمز آباد             محل شهادت: مهران – انفجار مین

تاریخ تولد: 15/6/1355         تاریخ شهادت: 20/9/1371

 

نام: ایوب                           نام خانوادگی: کریمیان

نام پدر: احمد                      تحصیلات: دیپلم

محل تولد: روستای کارزان      محل شهادت: سومار

تاریخ تولد: 1340                  تاریخ شهادت: 19/7/1359

 

 نام: ایلگه                          نام خانوادگی: رستمی

نام پدر: داوود                     تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: چوار                  محل شهادت: ملکشاهی

تاریخ تولد: 2/3/1331           تاریخ شهادت: 28/8/1359

 

نام: ایرج                          نام خانوادگی: طاهری نسب

نام پدر: جوز علی                تحصیلات: ---

محل تولد: چشمه پهن شوهان    محل شهادت: شاخ شمیران

تاریخ تولد: 1/1/1347          تاریخ شهادت: 5/4/1366

 

 

نام: امین                          نام خانوادگی: شاه محمدی

نام پدر: محمود                   تحصیلات: سوم راهنمایی

محل تولد: سرچم دارون        محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 3/6/1344           تاریخ شهادت: 18/8/1361

 

 

نام: امین                           نام خانوادگی: پور صفر 

نام پدر: عبدالرضا                 تحصیلات: دیپلم

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام- روز عید فطر

تاریخ تولد: 1/7/1335           تاریخ شهادت: 13/6/1357

 

 

 نام: امید                            نام خانوادگی: چراغی

نام پدر: سلیمان                   تحصیلات: اول راهنمایی

محل تولد: دره شهر              محل شهادت: ایلام- انفجار مین

تاریخ تولد: 28/5/1369          تاریخ شهادت: 30/1/1384

 

نام: امجد                           نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: محمد علی               تحصیلات: دوم راهنمایی

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام- بمباران

تاریخ تولد: 1/3/1353           تاریخ شهادت: 23/11/1365

 

نام: امان                           نام خانوادگی: میرزابیگی

نام پدر: باباخان                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: سرابله                محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 4/10/1339         تاریخ شهادت: 13/4/1365

 

نام: الیاس                          نام خانوادگی: مظفری

نام پدر: عبدالحسین              تحصیلات: دبیرستان

محل تولد: چوار                   محل شهادت: گنجوان- انفجار مین

تاریخ تولد: 1/7/1356            تاریخ شهادت: 21/11/1375

  

 نام: اله یار                         نام خانوادگی: بکران چرخ

نام پدر: خدایار                    تحصیلات: ---

محل تولد: هرسم                محل شهادت:عین خوش- انفجار مین

تاریخ تولد: 6/5/1320           تاریخ شهادت: 23/12/1369

 

نام: الوان                          نام خانوادگی: بارانی

نام پدر: جمعه                     تحصیلات: پیش دانشگاهی

محل تولد: چالسرا                         محل شهادت: سیستان و بلوچستان- درگیری با اشرار و قاچاقچیان

تاریخ تولد: 20/11/1356       تاریخ شهادت: 11/4/85

 

نام: اله یار                         نام خانوادگی: میرزابیگی

نام پدر: محمد                    تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: میش خاص         محل شهادت: چنگوله

تاریخ تولد: 1/1/1342          تاریخ شهادت: 27/11/1362

 

 

نام: اکبر                           نام خانوادگی: یعقوبی

نام پدر: علی                      تحصیلات: ---

محل تولد: چوار                             محل شهادت: قصر شیرین

تاریخ تولد: 3/5/1336           تاریخ شهادت: 29/3/1364

 

 نام: اکرام                           نام خانوادگی: محمدی

نام پدر: بهرام                      تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: روستای بولی        محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 7/5/1332           تاریخ شهادت: 2/7/1366                                          

+ نوشته شده در  شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:47  توسط خادمین شهدا  |